-

Introduksjon

Arbeidsrett dreier seg om rettsreglene som gjelder for de ulike aktørene på arbeidsmarkedet. Reguleringen av arbeidsmarkedet har blitt stadig mer kompleks og internasjonal, og det ansvaret og de pliktene som pålegges arbeidsgivere etter lovgivningen, er omfattende. 

De fleste konflikter på individnivå i arbeidslivet skyldes mangelfulle rutiner for hvordan slike konflikter kan unngås i utgangspunktet og for hvordan konflikter skal håndteres og løses. I stor grad skyldes dette sviktende kunnskap hos arbeidsgivere om de arbeidsrettslige reglene. Kurset i arbeidsrett skal gi grunnleggende kunnskaper om den rettslige reguleringen av individuelle arbeidsforhold. Studentene får en grunninnsikt i arbeidsmiljølovgivningen med utgangspunkt i sentrale problemstillinger som har betydning for utøvelse av arbeidsgiverfunksjoner.

Kursets innhold

 • Arbeidsrettens særpreg og rettskilder
 • Arbeidsgivers styringsrett
 • Fortrinnsrett og ansettelser
 • Vern mot diskriminering i arbeidsforhold
 • Arbeidsavtalen
 • Lojalitet og ytringsfrihet
 • Arbeidsmiljø og varsling
 • Arbeidstid
 • Lønn, ferie og permisjoner
 • Stillingsvern
 • Nedbemanning
 • Permittering
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Kollektiv arbeidsrett

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.