-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Digitale verktøy og finansiell analyse

Introduksjon

Finans griper inn i alle deler av samfunnet. Media minner oss daglig på at finanssektoren har en viktig rolle i den overordnede økonomien, og i dette kurset gis det en første introduksjon til hvordan enkeltindivider, bedrifter og myndigheter hele tiden må forholde seg til finans.

I denne første introduksjonen vil vi belyse interessante finansproblemstillinger ved å bruke data og visualiseringsteknikker. Å kunne beherske digitale verktøy og analyse av data er svært viktig i dagens arbeidsmarked. I dette kurset vil studentene lære å bruke regneark (spesielt Excel, alternativer er Open Office eller Google Sheets), og de vil også få en introduksjon til koding i statistikkprogrammet R, til å analysere ulike problemstillinger med bruk av data. 

Excel brukes i nesten alle næringer og bedrifter. R er et markedsledende verktøy, og er mye brukt i finansnæringen (brukes blant annet av NBIM, Norges Bank Investment Management). Studentene vil bruke Excel og R i flere kurs senere på Bachelor i finans.

Dette er et "hands-on" kurs som fungerer som et springbrett for videre læring om analyse av finansdata og finansproblemstillinger. Målet er at kurset skal oppleves som både spennende og interessant. 

Gjennom kurset utvikles basisferdigheter som trengs i finanskursene og senere i arbeidslivet. I arbeidslivet er det viktig å kunne effektivt samle, bearbeide og analysere data.

Regneark er mye brukt og essensiell basiskompetanse. Behov for å kunne litt koding blir mer og mer vanlig. Kombinasjonen koding og økonomisk innsikt er aktuell i flere sammenhenger både i akademia og næringslivet. Nedenfor er noen eksempler på situasjoner fra arbeidslivet hvor koding vil være nyttig:

 • Analyse av bedrifters investering- og finansieringsbeslutninger (også for non-profit organisasjoner)
 • Databaserte analyser for portefølje- og investeringsstrategier i finansmarkeder
 • Analyse av store datamengder for å gi innsikt i forhold til viktige beslutninger
 • Effektivisering av prosesser i forbindelse med omsetning av aksjer, valuta og andre verdipapirer
 • Rådgivning

Det finnes en mengde data tilgjengelig. Studentene vil lære å være kritiske til forskjellige datakilder, samt å hente data fra ledende dataleverandører. Eksempler er diverse sentralbanker, IMF, OECD, og Yahoo Finance. Senere i programmet vil de også hente data fra f. eks Bloomberg. 

Kursets innhold

 1. Introduksjon om interessante problemstillinger som belyses gjennom finansfaget
 2. Forstå det finansielle system og hvordan forskjellige aktører må forholde seg til finans
 3. Introduksjon i bruk av R og regneark (Excel/Open Office/Google sheets)
  • Hente data til Excel og R. Bruke data for makroøkonomien og finansmarkeder
  • Bearbeide data i Excel og R. «Rense data», slå sammen data, lage nye variabler (f. eks. avkastning på aksjer)
  • Lage figurer og tabeller av data. Lage enkle sammendrag, som gjennomsnitt og standardavvik
 4. Anvende Excel og R på problemstillinger. F. eks.:
  • Sammenligne velstand i forskjellige land
  • Sammenligne avkastning på forskjellige finansielle instrumenter, som aksjer og obligasjoner

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.