-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Entertainment Industries

Introduksjon

I dette kurset får studentene en innføring i de mediebaserte delene av underholdningsbransjene, inkludert film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene. De inkluderer også underholdningsprodukter som har sitt utspring i andre sektorer, som TV-sport eller strømmet scenekunst (konsert og teater). Verdiskapingen i disse bransjene skjer primært gjennom å skape opplevelser for publikum, noe som stadig blir viktigere også i andre deler av næringslivet. Mediebaserte underholdningsprodukter er ofte komplekse i den betydning at de er resultat av samarbeid mellom mange aktører med kunstnerisk, teknisk og forretningsmessig bakgrunn. Videre er de ikke knyttet til tid og sted på samme måte som i live-bransjene. Dermed er det færre naturlige begrensninger, og digital teknologi har gjort underholdningsmarkedene tilnærmet grenseløse. Gjenværende begrensninger er i stor grad kulturelt, institusjonelt og økonomisk betinget.

I kurset blir det lagt vekt på at studentene skal kunne anvende kunnskapen til tilegner seg. De vil blant annet jobbe med oppgaver knyttet til aktuelle og konkrete utfordringer bransjeaktører står overfor og løse disse med hjelp av analytiske verktøy tilpasset underholdningsbransjene fra økonomi-, organisasjon- og ledelsesfagene.

Kursets innhold

  • Forholdet mellom underholdning, kunst og kultur
  • Film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene: egenart og fellestrekk
  • Underholdningsproduktenes særtrekk og egenskaper
  • Franchiser og «universer» i underholdningsbransjene
  • Markeder og markedsføring
  • Underholdningskonsumet
  • Aktører, prosesser og verdisystemer
  • Verdiskaping og fordeling
  • Forretningsmodeller og finansiering
  • Organisasjons- og samarbeidsformer

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.