-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Festivalledelse

Introduksjon

I løpet av de siste par tiårene har antallet festivaler økt betraktelig, og festivaler har blitt en stadig viktigere arena for formidling og opplevelse av kunst og kultur. Festivaler er komplekse virksomheter som involverer et bredt spekter av aktører. Kunstnere/artister, publikum, frivillige, sponsorer og offentlige bevilgningsinstanser har sentrale og ulike roller i festivalene. I tillegg kjennetegnes festivalene av en utpreget blandingsøkonomi hvor både offentlig støtte, sponsormidler, frivillig innsats og billett- og salgsinntekter representerer viktige bidrag. Kurset gir en innføring i festivalbransjen og dens ledelse og organisering. I løpet av kurset blir studentene kjent med teorier og begreper som favner den kompleksiteten festivaler representerer som kulturarrangementer og -begivenheter.

Kursets innhold

  • Festivalbransjens organisering og kjennetegn
  • Organisering og ledelse av festivaler
  • Festivalenes historie og utbredelse
  • Festivalenes betydning lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • Festivalenes økonomi: billettinntekter, sponsorinntekter, offentlig støtte og frivillig rbeidsinnsats
  • Festivaler som kunst- og kulturarena
  • Festivalenes plass i kulturpolitikken
  • Festivalfrivillighet
  • Sikkerhet og beredskap ved store arrangementer

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.