-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiell analyse og verdsettelse

Introduksjon

Kurset undervises på engelsk i Oslo (heltid) og på norsk i Bergen og BI Nettstudier. Eksamen kan besvares på norsk eller engelsk.

Alle aksjeselskaper utarbeider årsregnskap og i børsnoterte selskaper utarbeides det omfattende årsrapporter med utfyllende informasjon. Årsrapportens hovedmålsetting er å gi beslutningsrelevant informasjon slik at regnskapsbrukere på best mulig måte kan ta stilling til:

  1. Periodens verdiskapning og den finansielle stillingen ved regnskapsårets slutt (kontrollformålet)
  2. Sannsynlige fremtidige kontantstrømmer (verdsettelses- og kredittvurderingsformålet)

Det er imidlertid mange faktorer som påvirker de tall og opplysninger som presenteres i en årsrapport, og det kan være mange forhold som medfører at finansregnskapet gir et ufullstendig bilde av bedriftenes realøkonomiske utvikling og stilling. Muligheten for at regnskapsinformasjonen er omgitt med "støy" stiller krav til kritisk analyse av kvaliteten på den finansielle informasjonen før den benyttes til ulike beslutningsformål.

Verdsettelser skjer ofte i forbindelse med transaksjoner som f.eks. oppkjøp, fusjoner, fisjoner, generasjonsskifter, børsintroduksjoner; i forbindelse med fastsettelse av regnskapsestimater eller i forbindelse med overvåkning av verdiutviklingen i selskaper. Kredittvurderinger skjer i forbindelse med søknad om lån.

Både kredittvurderinger og verdsettelser foretas på grunnlag av antagelser om selskapers forventede økonomiske utvikling og finansielle stilling (prognoser for resultat-, balanse- og kontantstrømposter). Slike prognoser støtter seg gjerne på historiske resultater (tidsserieanalyser) og på annen økonomisk informasjon om selskapet.

Kursets innhold

  1. Årsrapporten - innhold og relevans
  2. Regnskapsstandarder
  3. Sentrale regnskapsspørsmål knyttet til analyse av regnskaper
  4. Analyse av regnskaps- og resultatkvalitet
  5. Analyse av historisk økonomisk utvikling
  6. Utarbeidelse av prognoser for økonomisk utvikling
  7. Verdsettelse.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.