-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiell styring

Introduksjon

Et kjerneområde i det bedriftsøkonomiske fagområdet er finansiell strategi. God kunnskap i dette fagområdet er en nødvendig forutsetning for å kunne forstå effekter av bedriftens finansieringsbeslutninger, fremskaffe beslutningsrelevant informasjon, diskutere og vurdere alternativer, treffe korrekte beslutninger og formidle relevant og nyttig informasjon.

Målsettingen med dette kurset som bygger på det første finanskurset, BØK 3423 Finans, er å gi studentene grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at de kan delta i diskusjoner om finansielle problemstillinger, gjennomføre enkle analyser, fatte riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Finansiell styring er hovedsakelig fokusert på betydningen av kapitalstruktur, forholdet mellom gjeld og egenkapital. Kurset starter derfor med en gjennomgang hva som må til for å kunne fatte optimale kapitalstruktur- og utbyttebeslutninger, og vurdere betydning av disse beslutningene for verdien av en bedrift. Betydningen av bærekraftige beslutninger vil bli diskutert. Deretter gir kurset en innføring i opsjonsprising.

Kursets innhold

 1. Kort repetisjon av kurset BØK 3423 Finans
 2. Relevant risiko. BMN kap. 1-2
 3. Relevant risiko og kapitalkostnad. BMN kap. 3
 4. Finansiering - Langsiktige finansieringsformer. BMN kap. 4-5
 5. Gjeldsgrad og risiko. BMN kap. 6
 6. Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder. BMN kap. 7
 7. Gjeldsgrad og verdi med imperfeksjoner. BMN kap. 8
 8. Sammenkoplede investerings- og finansieringsprosjekter. BMN kap. 9
 9. Verdsettelse. BMN kap. 10
 10. Dividende. BMN kap. 11
 11. Opsjoner. BMN kap. 12

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.