Utdrag fra kursbeskrivelse

Finansiering av bedrifter

Introduksjon

Finansiering av bedrifter (corporate finance) er studiet av hvordan bedrifter finansieres. Kjernen i kurset er å forstå hvilken betydning finanseringen av bedriften (kapitalstrukturen) har både for verdien av bedriften og for verdsettelse av nye investeringer.

I tidligere kurs, slik som i introduksjonskurset i investeringsanalyse, beregnet vi verdien av en bedrift eller et investeringsprosjekt med en gitt diskonteringsfaktor. For enkelhets skyld abstraherte vi fra betydningen av finansiering og kapitalstruktur for verdien av bedriften og for diskonteringsfaktoren for nye prosjekter.

I dette kurset vil vi analysere i betydningen av bedrifters finansieringsbeslutninger. Disse beslutningene bestemmer kapitalstrukturen, hvilket vil si hvor mye gjeld, egenkapital og andre finansieringsformer som bedriften har utestående. Vi vil først analysere betydningen av finansieringsbeslutningene i perfekte kapitalmarkeder. Vi vil da lære at under disse strenge betingelsene er verdien av bedriften uavhengig av hvordan den er finansiert.

Grunnene til at finansieringsbeslutninger kan ha betydning for verdien av en bedrift, er derfor å finne i friksjoner og andre imperfeksjoner i kapitalmarkeder. Den friksjonsløse modellen er et godt analytisk utgangspunkt for å identifisere og kvantifisere de friksjonene og imperfeksjonene som er de viktigste når bedrifter foretar sine finanseringsbeslutninger.

Vi vil så analysere hvordan bedrifter på en mest mulig hensiktsmessig måte kan tilbakeføre overskudd til eierne, med andre ord hvordan utbyttepolitikken bør innrettes. Til slutt i kurset vil vi analysere hvordan opsjoner verdsettes. Vi vil vise hvordan flere finansieringsbeslutninger bedrifter står overfor, kan forstås og verdsettes som opsjoner.

Kursets innhold

  • Kapitalstruktur: En innføring
  • Kapitalstruktur: Fordeler og ulemper med gjelds finansiering
  • Verdsettelse av selskaper basert på kapitalstruktur
  • Dividende beslutninger
  • Egenkapital finansiering
  • Gjelds finansiering
  • Opsjons teori
  • Finansielle instrumenter
  • Fusjon og oppkjøp (Mergers and acquisitions)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.