-

Introduksjon

I Norge kan inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld måles på flere måter. Hovedalternativene går mellom det nasjonale sporet, som kalles GRS (God RegnskapsSkikk), og det internasjonale sporet, som kalles IFRS (International Financial Reporting Standards). Alle børsnoterte selskaper i EU/EØS-området (Norge inkludert) må bruke IFRS. Ikke børsnoterte selskaper kan velge mellom IFRS eller GRS. Innen hvert av de to hovedsporene finnes det varianter (f.eks. GRS for små foretak i det nasjonale sporet og forenklet IFRS i det internasjonale sporet).

Når finansregnskaper kan bli utarbeidet etter forskjellige regelsett, er det viktig at regnskapsprodusentene velger riktig regelsett og de kan anvende reglene i dette regelsettet korrekt. Videre er viktig at regnskapsbrukerne kjenner hovedinnholdet i de ulike regelsettene og vet hva de viktigste forskjellene mellom regelsettene er, slik at de forstår informasjonen riktig og ikke fatter beslutninger på feil grunnlag. Siktemålet med dette kurset er å gi deltakerne kunnskap som setter de i stand til å utarbeide og bruke regnskaper utarbeidet ved hjelp av forskjellige regelsett. Kursets hovedfokus er GRS siden mer enn 99 % av alle norske regnskapspliktige enheter rapporterer etter GRS. IFRS må imidlertid også dekkes, siden alle de børsnoterte foretakene bruker IFRS.

Med utgangspunkt i et produsentperspektiv på finansregnskapet, gir kurset god kunnskap i hvordan årsregnskaper skal utarbeides. Med utgangspunkt i et brukerperspektiv, gir kurset god kunnskap i hvordan GRS-regnskaper skal forstås og en innføring i viktige forskjeller mellom GRS-regnskaper og IFRS-regnskaper. Kurset gir videre en god innføring i hvordan årsregnskap skal presenteres for konsern (konsernregnskap), og vi vil se på regnskap fra et eksternt kvalitetsperspektiv. Hva betyr det at et regnskap er av god kvalitet? Hvordan kan regnskapsprodusenters strategi påvirke kvalitet? Hvordan kan vi avdekke regnskapsmanipulasjon?

OBS!
Kurset er overlappende med BØK 3647 Finansregnskap, 15 studiepoeng som hører til regnskapsutdanningen for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, 3. år. Studenter som planlegger å ta regnskapsutdanningen bør derfor ikke ta dette kurset.

Kursets innhold

  • Reguleringen av regnskapsplikten i Norge
  • Hvordan måle periodens resultat? Resultat- og balanseorienterte regnskapsmodeller, GRS vs IFRS og regnskapsmodeller basert på virkelig verdi og historisk kost.
  • Hvordan skal de grunnleggende regnskapsprinsippene i GRS-modellen forstås?
  • Generelle GRS-regler for innregning og måling av eiendeler og gjeld.
  • Spesialregler og spesielle problemstillinger innenfor GRS, f.eks. amortisert kost-metoden, leasing (leieavtaler), factoring, utsatt skatt, og inntektsføring (nærmere opplysninger blir gitt i løpet av kurset).
  • Regnskapsføring og presentasjon av kryptovaluta
  • Utarbeidelse av konsernregnskap
  • Regnskapsføring etter IFRS, eksemplifisert med f.eks. regnskapsføring av investeringseiendommer, biologiske eiendeler (f.eks. oppdrettsfisk og skog) og varige driftsmidler (nærmere opplysninger blir gitt i løpet av kurset).
  • Resultat- og regnskapskvalitet.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.