-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Forbrukerrettigheter

Introduksjon

Kurset i forbrukerettigheter fokuserer direkte på de plikter den næringsdrivende har overfor forbrukerne. Flere regelsett er utformet med sikte på beskytte forbrukerne som gruppe, med dertil hørende konfliktløsningsorganer. Det viser seg imidlertid at næringsdrivende i liten grad kjenner reglene, og de risikerer derfor å havne i ressurskrevende konflikter som kunne ha vært unngått dersom kunnskapen hadde vært bedre. Det vil være både kostnadsbesparende for den enkelte virksomhet og samfunnsøkonomisk lønnsomt å heve kunnskapsnivået om forbrukerrettigheter. Næringsdrivende må kjenne reglene for forbrukernes rettigheter for å kunne oppfylle egne plikter utformet i ulike regelsett.

Kursets innhold

  • Inngåelse og tolkning av avtaler når den ene part er forbruker, og da med særskilt fokus på standardkontrakter
  • Næringsdrivendes plikter etter forbrukerkjøpsloven, håndverkertjenesteloven og ved kjøp av andre tjenester
  • Reklamasjonsregler og konfliktløsningsorganer
  • Regler om forbrukerens angrerett
  • Regler for markedsføring rettet mot forbrukere

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.