-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Innføring i selskapsrett og skatterett

Introduksjon

Kurset er delt inn i to hoveddeler. Den første delen omhandler grunnleggende prinsipper og regler i selskapsrett, mens den andre delen omhandler grunnleggende prinsipper innen direkte skatt. Selv om selskapsrett og skatterett ofte betraktes som to separate deler, er det mye samspill mellom disse to rettssystemene.

Som følge av samspillet mellom selskapsrett og skatt vil kurset integrere disse to temaene. Dette vil bli gjort for eksempel ved å ha seminarer hvor vi analyserer tverrfaglige temaer, og videre vil noen av de tradisjonelle forelesningene bli gjennomført av to foreleseren med som har bakgrunn av henholdsvis selskapsrett og skatt.

Kursets innhold

Selskapsrett

 • Oversikt over selskapsformer
 • Grunnleggende trekk ved aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om stiftelse av selskaper og hvordan dette skjer i praksis
 • Grunnleggende regler om selskapets aksjekapital og egenkapital i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om selskapets organisasjon i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om omsetning og omsetningsbegrensninger for aksjer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende regler om omorganiseringer i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper
 • Grunnleggende selskapsrettslige regler om generasjonsskifte i aksjeselskaper.

Skatterett

 • Direkte skatt
 • Hvilke kriterier som skaper skatteplikt til et land
 • De grunnleggende prinsippene og hensynene bak et skattesystem
 • Hvem er skattesubjekt
 • Alminnelige prinsipper for selskapsskatterett, herunder blant annet:
  • Skattemessige avskrivninger
  • Utbyttebeskatning
  • Kapitalgevinster og -tap
  • Fritaksmodellen
  • Aksjonærmodellen
  • Deltagermodellen
  • Foretaksmodellen
 • Skattesatser
 • Tidfestingsreglene
 • Skattemessige konsekvenser av et generasjonsskifte
 • Samspillet mellom norsk skatterett, EØS-rett og skatteavtaler

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.