Utdrag fra kursbeskrivelse

Entre­preneurship in action

Introduksjon

I dette kurset jobber studentene med reelle innovasjonsprosjekter for tidligfase oppstartsbedrifter. Foreleser kvalitets sikrer case og presenterer disse i forkant av semesteret. Kurset er organisert som heldagssamlinger og det forventes oppmøte i alle disse, samt arbeid mellom samlingene.

Studentene skal danne konsulentteam på inntil 5 studenter. Deretter skal de velge to case, lage tilbud med timeestimat, avklare prioriteringer og en eller flere sentrale problemstillinger som skal løses. Etter at foreleser har besluttet hvilke team som får jobbe med hvilke oppstart-case skal teamene skrive kontrakt med gründerne og jobbe med oppstart-caset mellom samlingene. Det må føres timer og teamene skal svare på problemstillingen ved å innhente informasjon og benytte relevant oppstart-teorier og verktøy for økonomiske-, HR-, ledelse- og organisering, strategi- som markedsføringsmessige forhold. Studentene skal overføre ferdigheter fra undervisning i for eksempel regnskap og markedsføring på en forretningside. Derfor inngår det også å bygge modeller av bedriften i Excel der en lager scenarier for hvordan bedriften endrer seg operativt og økonomisk ved ulike strategiske valgt.  Begrunnet anbefaling i sluttrapport.

Kursets innhold

  • Tilbudsskriving
  • Forhandlinger
  • Kontraktsarbeid
  • Prosessarbeid med innovatør/case
  • Konsulentrapport med anbefaling
  • Timelisteføring
  • Individuell refleksjon som video

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.