Utdrag fra kursbeskrivelse

Intro­duksjon til entre­prenørskap

Introduksjon

Kurset skal gi studentene en helhetlig oversikt over fagområdet entreprenørskap, og belyser spesielt entreprenørens betydning i samfunnet. Det gjennomgås hvordan forretningsideer oppstår, utvikles og blir til en bedrift. Kurset skal gi studentene en innføring i primærmarkedsundersøkelser og en introduksjon til hvordan en på et tidlig tidspunkt kan vurdere kommersialiseringspotensialet til forretningsideer. Det skal gjennomføres søk etter ideer som skal bearbeides og analyseres fram mot en mulighetsrapport.

I kurset skal studentene utvikle eget entreprenørielt tankesett gjennom prøving og feiling, og derme videreutvikle egne personlige egenskaper og holdninger. Undervisningen vil være praksisbasert og handlingsorientert hvor studentene selv er aktører for egen læring.

Kursets innhold

  • Introduksjon til entreprenørskap
  • Bevistgjøring av egen læringsprosess og introduksjon til entreprenørielt tankesett
  • Entreprenørskap og entreprenørens betydning i samfunnet. Økonomiske, sosiale, historiske og politiske perspektiver
  • Entreprenørens ressurser og nettverk
  • Introduksjon til intraprenørskap, offentlig entreprenørskap og sosialt entrepenørskap
  • Utvikling og gjennomføring av primærmarkedsundersøkelser 
  • Idesøk og vurdering av kommersielle potensialet til forretningsideer
  • Introduksjon til mulighetsstudier, analyse og rapport

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.