-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Jus for revisorer

Introduksjon

Kurset tar opp sentrale juridiske emner som statsautoriserte revisorer forutsettes å ha kunnskap om.

Kursets innhold

Kurset tar for seg følgende temaer:

Juridisk metode

 • Sentrale begreper
 • Rettskilder og prinsipper
 • Lovgivningsprosessen
 • Rettsanvendelsesprosessen

Revisjonsrett 

 • Revisors rolle og revisjonens formål
 • Revisjonsplikt
 • Aksept- og fortsettelsesvurderinger
 • Taushetsplikt og opplysningsrett/plikt
 • Rapporteringsplikt, herunder plikter etter hvitvaskingsloven
 • Uavhengighet
 • Revisjonens innhold og god revisjonsskikk
 • Reaksjoner mot revisor

Insolvensrett

 • Enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs
 • Konkursprosessen
 • Betingelsene for å åpne konkurs
 • Beslagsretten i forhold til debitor og tredjemenn
 • Omstøtelse og virkningene av omstøtelse
 • Kontraktsmessige forpliktelser, herunder stansingsretten

Regnskapsrett

 • Årsregnskapsets formål
 • Regnskapsloven og god regnskapsskikk
 • Kvalitetskrav, hovedelementer og målemodeller
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Klassifisering og presentasjon
 • Varige driftsmidler og inntekter 
 • Årsberetningen

Bokføringsrett

 • Bokføringsplikt og formål
 • Grunnleggende prinsipper
 • Dokumentasjon og oppbevaring
 • Spesifikasjon av regnskapsrapportering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.