-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

Introduksjon

Allerede i 1938 uttalte organisasjonsforskeren Chester Bernard at "Struktur, utbredelse og omfang av organisasjonen er nesten helt bestemt av kommunikasjonsteknikker". Kommunikasjon er avgjørende for at organisasjoner skal fungere. Dagens organisasjoner lever av å dele kunnskap, utforske den, finne nye løsninger, og utvikle felles forståelse av den. Først da kan de beslutte og utføre handlinger i fellesskap. Ledelse dreier seg da i større grad om å motivere, skape mening, tilpasse og forstå sine medarbeidere. Medarbeidere må bygge gode relasjoner for å være orientert, kreativ, og forstå helheter i arbeidet sitt. Alt dette dreier seg om kommunikasjon. Kommunikasjon skaper både organisatoriske og individuelle resultater. Individer blir motiverte, engasjerte, produktive og lojale. Organisasjoner blir effektive, innovative, og lønnsomme. Samtidig har mange organisasjoner problemer med å oppnå dette.

Kommunikasjon er kompleks i den forstand at det er vanskelig å kontrollere hva individer ønsker å kommunisere, og hva individer oppfatter av det som faktisk kommuniseres. Samtidig er kommunikasjon kontinuerlig i den forstand at man aldri kan slå den av. Derfor brukes det store ressurser i organisasjoner på kommunikasjon. Jo flere som er kompetente på hva de kommuniserer og hvordan de best kan forstå, jo bedre vil organisasjonen prestere.

For å forbedre studentenes forståelse av effektiv ledelse har kurset til hensikt å gi grunnleggende innsikt i hvordan kommunikasjon fungerer og skaper lønnsomme organisasjoner. Kurset adresserer både kommunikasjon som mellommenneskelig samhandling på mikronivå (f.eks. konflikthåndtering, felles forståelse, effektive relasjoner...) og kommunikasjon som strukturelle mekanismer på makronivå (f.eks. organisatoriske nettverk, makt og kommunikasjon, kommunikasjonskanaler...). Studentene vil utvikle egne ferdigheter for å forstå, fungere, og lede bedre i organisasjoner.

Kursets innhold

Grunnleggende om kommunikasjon

 • Kommunikasjon og organisasjoner
 • Organisasjonsteori og kommunikasjon

Makroområder: Strukturer og prosesser

 • Organisasjonsstruktur og kommunikasjon
 • Teknologi og kommunikasjon i organisasjoner
 • Kommunikasjon som fremmer læring
 • Tverrkulturell kommunikasjon og mangfold
 • Kommunikasjon i endringsprosesser

Mikroområder: Tilnærminger og ferdigheter

 • Kommunikasjon og ledelse
 • Mellommenneskelig kommunikasjon
 • Kommunikasjon i grupper
 • Konflikthåndtering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.