-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Kredittvurdering

Introduksjon

Formålet med kurset er å gi studentene en god innføring i metodikk for vurdering av kredittrisiko i bedriftsmarkedet.  Fokuset er ikke bare på bankenes og andre finansieringsinstitusjoners behov for kredittvurdering, men temaene er også relevante for selskaper som yter leverandørkreditter til sine kunder.  Kurset tar utgangspunkt i både en kritisk vurdering av historiske regnskapsdata, virksomhetens forretningsrisiko og ledelsens evner til å implementere strategier og planer.

Gjennomføringen vil i stor grad basere seg på flipped classroom-modellen.  Dette krever jevn egeninnsats fra studentene og en velbalansert progresjon gjennom semesteret.

Kurset er delt opp i tre hoveddeler.  I den første delen tar vi for oss kredittvurdering på et generisk nivå og problematiserer bruken av regnskapsinformasjon og metodikk for tradisjonell regnskapsanalyse.  I kursets andre del vurderer vi bransjespesifikke utfordringer og tilhørende forretningsrisiko og i kursets tredje del ser vi på mer virksomhetsspesifikke problemstillinger for å skape en mer helhetlig sammenheng.

Kursets innhold

Del 1 - Tradisjonelle analyseområder

 • Regnskapene som informasjonskilde
 • Måling av vekst og lønnsomhet
 • Likviditet og operasjonelt handlingsrom
 • Sensitivitetsanalyser

Del 2 - Bransjemessige forhold

 • Risikoforståelse
 • Gründerkultur vs. etablert næringsvirksomhet
 • Analyse av varehandelsvirksomheter
 • Analyse av tjenesteytende virksomheter
 • Analyse av fast eiendom
 • Anslyse av oppkjøp og andre investeringsprosjekter

Del 3 - En helhetlig vurdering

 • Analyser av strategier, planer og budsjetter
 • Evnen til å kunne styre målrettet og effektivt
 • Litt om verdsettelsesmetodikk

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.