-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Ledelse og verdivurdering i oppstartsbedrifter

Introduksjon

Kurset har som hovedmål å gjøre studentene i stand til å hente inn investorkapital til et oppstartsselskap. Kurset skal gi studentene ferdigheter slik at de er rustet til å gjennomføre denne prosessen i praksis. I dette ligger å kunne lede denne prosessen, vurdere verdien til selskapet og forstå investorenes perspektiver.

Det legges opp til forelesninger, studentpresentasjoner og diskusjoner.  

Kursets innhold

  • Del 1: Budsjettering og prognoser, nåverdiberegninger, avkastning og risiko, lønnsomhetsvurderinger og verdivurdering av oppstartsbedrifter.
  • Del 2: Finansieringskilder og -behov, ledelse av kapitalinnhentingsprosesser, teamsammensetning og aksjonæravtaler, samt organisering for videre vekst.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.