-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Marked, kriser og bærekraft

Introduksjon

Marked, kriser og bærekraft tar utgangspunkt i økonomifagets historie. Innføringen i de viktigste økonomene og deres teorier deles inn i tre deler: marked, kriser og bærekraft. I den første delen om hvordan markeder fungerer studerer vi grunnlaget for en fungerende markedsøkonomi, hvordan økonomiske aktører opptrer og hva statens rolle kan og bør være. Her tar vi utgangspunkt i Adam Smith og de klassiske økonomene, og viser relevansen fram til i dag og moderne økonomisk teori. I den andre delen om økonomiske kriser diskuterer vi årsaker til, forløp og konsekvenser av økonomiske kriser. Er det for eksempel krig og pandemier som forårsaker kriser, eller er det det kapitalistiske systemet i seg selv? I den tredje og siste delen tar vi for oss økonomiske teorier om hvordan skape en bærekraftig økonomi. Kan vi stole på at markedskreftene ordner opp, eller må vi som forbrukere dyttes i bærekraftig retning, eller trenger vi at staten griper inn med påbud og forbud?

Kursets innhold

Kurset er bygd opp rundt tre innleveringsoppgaver: en om marked, en om kriser og en om bærekraft. Selv om oppgavene er tematiske, så følger de også en bestemt kronologi hvor markedsoppgaven fokuserer mest på de klassiske økonomene, mens kriseoppgaven har et tyngdepunkt rundt John Maynard Keynes og oppgjøret hans med nyklassikernes kriseforståelse, og bærekraftsoppgaven fokuserer mest på nyere økonomisk teori om hva som fører til en bærekraftig økonomi som ikke ødelegger planeten. I løpet av kursperioden vil du kunne møte noen av disse økonomene:

 1. Adam Smiths teori om den usynlige hånd og det frie marked.
 2. David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill, frihandel, proteksjonisme og økonomisk utvikling.
 3. Leon Walras, Carl Menger, Stanley Jevons, Alfred Marshall og Vilfredo Pareto. Den nyklassiske teorien om fullkommen konkurranse
 4. Thorstein Veblen og John K Galbraith. Kritikken av den nyklassiske teorien
 5. Joan Robinson og teorien om ufullkommen konkurranse
 6. John Maynard Keynes' teori om kriser og arbeidsledighet. Paul Krugman og nykeynesianismen.
 7. Karl Marx og Joseph Schumpeters syn på hvorfor kriser oppstår.
 8. Alfred Pigou, Ronald Coase, William Nordhaus, de senere miljøøkonomene og økologiske økonomer.
 9. Friedrich Hayek, Milton Friedman og nyliberalismen
 10. Joseph Stiglitz og Georg Akerlof. Konsekvensen av mangel på informasjon i markedene.
 11. Robert Shiller og Hyman Minky. Om årsaken til finanskrisen i 2008.
 12. Daniel Kahneman: Begrenset rasjonalitet

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.