-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Metode og statistisk dataanalyse

Introduksjon

Kurset gir en innføring i samfunnsvitenskapelig metode og multivariat statistisk dataanalyse fra et økonomisk-administrativt perspektiv.

Kursets innhold

  • Samfunnsvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
  • Problemstillinger, hypoteser og typer data
  • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet
  • Enkel og multippel regresjon
  • Ulike funksjonsformer
  • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
  • Analyse av kategoriske variabler
  • Heteroskedastisitet
  • Dynamisk analyse
  • Modellvalg

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.