-
Utdrag fra kursbeskrivelse

People Analytics

Introduksjon

People analytics, også kalt HR-analyse, handler om hvordan kvantitative data fra en organisasjon kan brukes til formål som å kartlegge faktorer som påvirker produktivitet og samarbeidsklima, hvordan jobbtilfredshet kan forbedres, finne riktig person til en stilling, osv. Dette kurset går dypere inn på ulike teknikker for statistisk analyse, med vekt på praktisk anvendelse for å svare på relevante problemstillinger.

Studentene vil lære hvordan eksperimenter kan brukes for å undersøke om ulike tiltak er effektive, skape innovasjon og etablere årsakssammenhenger, samt når det er mer hensiktsmessig å gjøre ikke-eksperimentelle undersøkelser. Begreper som statistisk signifikans (p-verdier), effektstørrelse og statistisk styrke er sentrale. Studentene vil få tilgang til relevante datasett og øvelse i å gjennomføre og tolke ulike statistiske analyser, slik som ulike varianter av ANOVA, korrelasjon og multippel regresjon. Dette innebærer også at studentene skal kunne formidle resultater, både gjennom tekst og visualisering (grafer/figurer). Det legges vekt på tolkning, praktisk forståelse og anvendelse snarere enn på kunnskap om matematikken bak.

Kursets innhold

Kurset legger hovedvekt på praktisk erfaring med analyse og anvendelse av kvantitative data i en organisasjonskontekst. Kurset vil bestå av en introduksjonsdel som er noe mer teoretisk, en midtdel med praktisk gjennomgang av ulike typer analyser, og en avsluttende del med praktisk gjennomføring av en datainnsamling med tilhørende analyse, tolkning og rapportering.

Den første delen av kurset vil ha overskriften «Data og statistikk i organisasjoner: hvorfor og hvordan», med undervisning i følgende temaer:

  • Om people analytics
  • Eksperimentelle og ikke-eksperimentelle tilnærminger
  • Grunnleggende begreper (p-verdier, NHST)
  • Innføring i jamovi

Den andre delen av kurset vil ha overskriften «Den statistiske verktøykassa: vanlige analyser, 'nye' tilnærminger, og datavisualisering», og vil gjennomgå følgende temaer:

  • Vanlige analyser: korrelasjon, regresjon, t-test, ANOVA, reliabilitetsanalyse
  • Effektstørrelser og statistisk styrke
  • Datavisualisering

Den tredje delen av kurset har overskriften «People analytics i praksis» og vil gå nærmere inn på følgende temaer:

  • Problemstilling, design, og datainnsamling
  • Valg av analyse
  • Rapportering og visualisering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.