-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Prosjektledelse

Introduksjon

I dagens samfunn benyttes prosjektarbeidsformen i utstrakt grad både bedrifter og offentlige etater. Kurset har som mål å gi studentene en innsikt i hva et prosjekt er og hva prosjektarbeidsformen innebærer. Kurset skal gi studentene kunnskap om hva det vil si å starte opp, planlegge, organisere, lede, følge opp og avslutte prosjekter slik at de lykkes i nå sine mål. Kurset skal gi studentene ferdigheter til å effektiv å delta i prosjekter og utnytte prosjektet som arbeidsform.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i prosjektledelse, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad.

Kursets innhold

 • Prosjektarbeidsformen og kjennetegn ved prosjekter
 • Prosjektmodeller, f.eks. fossefallsmodellen og scrum
 • Analyse, definering og oppstart av prosjektet
 • Kostnads-, tids- og ressursestimering
 • Prosjektplanlegging - overordnet og detaljert
 • Ledelse og styring av prosjekter
 • Organisering av prosjekter - internt og eksternt
 • Rolledeling mellom prosjektleder og linjeledere
 • Håndtering av prosjektets interessenter
 • Håndtering av usikkerhet
 • Innkjøp og kontraktsadministrasjon
 • Håndtering av endrede rammebetingelser og endringer i prosjektets avgrensning (scope)
 • Oppfølging og kontroll av prosjekter
 • Evaluering, læring og kunnskapsoverføring
 • Avslutning, implementering og gevinstrealisering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.