-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Rett, bedrift og samfunn

Introduksjon

Dette bachelorkurset tar sikte på å gi studenten en innføring i grunnleggende rettslige forutsetninger for økonomisk virksomhet og samfunnsmessig organisering, og hvordan disse forutsetningene har vokst fram over tid. Kurset gir juridisk grunnkunnskap, herunder blant annet grunntrekk ved rettsstaten og rettsregler, retten i samfunnet og internasjonale perspektiver. Kurset vektlegger videre å gi studentene en overordnet forståelse av kapitalismen og den moderne markedsøkonomiens historiske utvikling, hvilken rolle bedrifter og andre virksomheter spiller i økonomien, hvordan disse bedriftene og virksomhetene har utviklet seg historisk og hvilke ulike typer virksomheter som operer i økonomien i dag. Studentene skal også kjenne til hovedtrekkene i utviklingen av den globale økonomien herunder sentrale drivkrefter og rettslige forutsetninger og konsekvenser.

Kursets innhold

Del 1:  Økonomi, bedrifter og markeder i et historisk perspektiv

 • Økonomisk vekst og økonomisk ulikhet i et historisk perspektiv
 • Kapitalismen og markedssamfunnets framvekst og utvikling.  
 • Hva er en bedrift og hvor kommer bedriften fra?
 • Hvem er bedriften til for? Hva er bedriftens grunnleggende mål? Ulike interessenter i bedrifter.
 • Utvikling i organisering og eierskap i bedrifter.
 • Enkelte grunnleggende trekk ved ulike typer eierformer (enkeltperson, partnerskap, samvirkeselskaper, selveide virksomheter, AS, ASA, stiftelser etc.)
 • Nærmere om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper i dag og rettslig regulering av selskapsformene.
 • Hva er et «fritt marked»? Markedet som et rettslig, sosialt og kulturelt system
 • Framveksten av den globale økonomien
 • Konsekvenser av økonomisk vekst for klima, miljø og velstandsutvikling

Del 2:  Rettsstatens prinsipper og historiske utvikling

 • Rettsstatens idé og grunnprinsipper (herunder maktfordelingsprinsippet, folkesuverenitetsprinsippet samt ytrings-, religions-, og forsamlingsfrihet, men også andre sentrale prinsipper som legalitetsprinsippet, rettsikkerhet og vilkår for bevaring av rettens legitimitet).
 • Fremveksten av rettstaten nasjonalt og internasjonalt.
 • Hva er rettens funksjon i økonomien?
 • Forholdet mellom offentlig rett og privatrett
 • Hvem håndhever rettstaten (lovgivende makt, domstoler, meglingsordninger, offentlige tilsyn, EU-systemet og Norge) Tvisteløsning innenfor og utenfor domstolene i Norge.
 • Lovgivningsprosessen i Norge
 • Rettens internasjonalisering.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.