-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Rett, bedrift og samfunn

Introduksjon

Dette Bachelorkurset tar sikte på å gi studenten en innføring i grunnleggende rettslige forutsetninger for økonomisk virksomhet og samfunnsmessig organisering, og hvordan disse forutsetningene har vokst fram over tid. Kurset vektlegger videre å gi studentene en bred forståelse av bedrifters og virksomheters rolle i økonomien, hvordan disse har utviklet seg historisk og hvilke ulike typer virksomheter som operer i økonomien i dag. Kurset tar også opp sentrale utfordringer virksomheter står overfor i dag, med særlig vekt på betydningen av bærekraft, etikk og samfunnsansvar.  

Kursets innhold

Kurset vil ha en tredelt struktur.  

Del 1: Rettsstatens prinsipper og historiske utvikling 

 • Rettsstatens idé og grunnprinsipper (herunder maktfordelingsprinsippet, folkesuverenitetsprinsippet samt ytrings-, religions-, og forsamlingsfrihet, men også andre sentrale prinsipper som legalitetsprinsippet, rettsikkerhet og vilkår for bevaring av rettens legitimitet).  
 • Fremveksten av rettstaten nasjonalt og internasjonalt.  
 • Hva er rettens funksjon i økonomien?  
 • Forholdet mellom offentlig rett og privatrett 
 • Hvem håndhever rettstaten (lovgivende makt, domstoler, meglingsordninger, offentlige tilsyn, EU-systemet og Norge)  
 • Tvisteløsning innenfor og utenfor domstolene i Norge, altså hele bildet fra forhandlinger via klagenemnder til norske domstoler og menneskerettighets-/EU-/EFTA-domstolen. Må også inkludere tvisteløsning i internasjonale forhold. 

Del 2: Bedriften og markedet  

 • Hva er en bedrift og hvor kommer bedriften fra (den historiske framveksten av bedrifter som særegne institusjoner) 
 • Utvikling i organisering og eierskap i bedrifter og betydningen av bedrifter for økonomisk vekst. 
 • Oversikt over ulike typer eierformer (enkeltperson, partnerskap, samvirkeselskaper, selveide virksomheter, AS, ASA, stiftelser etc.) 
 • Nærmere om aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (private limited liability companies and public limited liability companies) i dag og rettslig regulering av selskapsformene, særlig om likheter og forskjeller mellom norsk (nordisk) selskapsrett og kontinental- og UK/USA-selskapsrett. Bl.a. illustrert med BRT-erklæringen (2019) og historisk med Dodge vs. Ford/Freia-dommen.  
 • Markedssamfunnets framvekst og utvikling (herunder framveksten av ulike typer markeder)  
 • Hva er et «fritt marked»? Markedet som et rettslig, sosialt og kulturelt system 
 • Konkurranseregulering og konkurranserett i dag og tidligere 

Del 3: Bedriften i samfunnet  

 • Hvem er bedriften til for? Hva er bedriftens grunnleggende mål? Ulike interessenter i bedrifter.  
 • Endringer i synet på bedriftens samfunnsmessige rolle gjennom historien.  
 • Bærekraft og framveksten av ESG som fenomen i dag 
  • Miljøutfordringer (global oppvarming) 
  • Sosiale utfordringer (arbeidsforhold, inkludering etc) 
  • Etiske utfordringer (hvitvasking, korrupsjon, skatteundragelse) 
 • Hvordan fossil energibruk i bedrifter har skapt miljøutfordringer og dermed hvorfor det snakkes om behovet for et «grønt skifte» 
 • Hvordan sosiale utfordringer bevares i det norske arbeidslivssystemet (trepartssamarbeid, regulering av arbeidsforhold)  
 • Hvordan bedriftsintern styring – compliance – skal hindre etiske overtramp. 
 • Bærekraftsreguleringens historie, dvs. Limits to Growth, Brundtlandkommisjonen, Parisavtalen, UNSDG m/forhistorie mv. samt aktuell rettsregulering av bærekraft i dag – internasjonalt, EU-nivå, norsk nivå 

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.