-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Rettslære for revisorer

Kursets innhold

Rettssystemet

  • Rettskilder og juridisk metode.

Avtalerett

  • Avtaleslutningen (avtl. kap. 1). Fullmaktslæren (avtl. kap. 2).
  • Avtalerettslige ugyldighetsregler (avtl. kap. 3 m.fl.). Reglene vedrørende mindreåriges, umyndiggjortes og sinnsykes rettslige handleevne.

Kjøpsrett

  • Begrepene i kjøpsretten. Forbrukervernet. Rettsreglene i forbindelse med forsinkelse og mangler. Kontraktsrettslig erstatningsrett.

Pengekravsrett m.v

  • De alminnelige bestemmelser om stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon). Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev gjennomgås relativt grundig.

Panterett

  • Gjennomgåelse av panteloven med oversikt over de ulike grupper av pantegjenstander og de ulike pantsettingsmåter med særlig vekt på rettsvernreglene.

Selskapsrett

  • Selskapsloven og aksjeselskapslovgivningen med særlig vekt på heftelsesregler, beslutningsprosesser, myndighetsutøvelse og selskapsrepresentasjon. Også tilgrensende spørsmål behandles, som foretaksnavneloven, prokuraloven, m.v.

Gjeldsforhandling og konkurs

  • Det gis en innføring i de sentrale bestemmelser i tvangsloven og en samlet fremstilling av konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser.

Økonomisk kriminalitet

  • Hovedvekt på utvalgte deler av straffeloven (2005) kap 30 – Bedrageri, skattesvik og liknende økonomisk kriminalitet og 31 – Kreditorvern

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.