-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Selskapsrett - selskapsformer

Introduksjon

Selskapsretten handler om selskapene og deres rettsforhold. Det meste av økonomisk virksomhet i samfunnet drives gjennom selskaper i privat eller offentlig eie. Selskapsretten omfatter både selskapets og eiernes interne forhold og forholdet mellom selskapet, dets medkontrahenter og andre interessenter. Kursets hovedfokus vil ligge på aksje- og allmennaksjeselskaper, men også andre selskapsformer vil bli berørt.

Kursets innhold

 • Oversikt over ulike eierformer (bl.a. aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, ansvarlige selskaper med og uten delt ansvar, kommandittselskaper, enkeltpersonforetak, samvirkeforetak, stiftelser, NUF, SE-selskaper) og hva som kjennetegner disse
 • Selskapsrettens rettskilder
 • Rettslige rammer for næringsvirksomhet i selskapsform (bl.a. registreringslovgivningen, regnskaps- og revisjonslovgivning, foretaksnavneloven, foretaksregisterloven, enhetsregisterloven, konkurranseloven, børs- og verdipapirhandellovgivningen og skattelovgivnigen)
 • Selskapers registreringsplikt
 • EU-/EØS-selskapsretten og dens betydning for norsk selskskapsrett
 • Etablering av aksjeselskaper
 • Aksje- og egenkapital i AS og ASA
 • Aksjonærrettigheter
 • Selskapsorganer i AS og ASA (bl.a. generalforsamling, styre, daglig leder, bedriftsforsamling)
 • Inngåelse av avtaler som forplikter AS og ASA (herunder om avtaler mellom selskapet og dets aksjonærer, ledelsen m.fl.)
 • Omsetning av aksje i AS og ASA
 • Innløsning, utelukkelse og tvangsinnløsning i AS og ASA
 • Kapitalforhold i AS og ASA (herunder om utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse, gaver m.m.)
 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsettelse i AS og ASA
 • Omorganiseringer av AS og ASA (fisjon og fusjon)
 • Oppløsning og avvikling av AS og ASA
 • Oversikt over de viktigste regler om gjelder for ANS og DA (herunder om deltakeransvaret, etablering, selskapets kapitalforhold, selskapets organisasjon, endringer i eierforholdene, oppløsning og avvikling)

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.