-
Utdrag fra kursbeskrivelse

Selskapsrett - transaksjoner, børs- og verdipapirrett

Introduksjon

Dette kurset tilhører utgående major i forretningsjus. Kurset har siste gjennomføring våren 2019. Det vil deretter tilbys kontinuasjonseksamen.

Kurset behandler selskapsrettslige, børsrettslige og verdipapirrettslige regler i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner (dvs. transaksjoner som endrer selskapets egenkapital som f. eks. kapitalforhøyelser, fisjoner og fusjoner) og oppkjøp av aksje- og allmennaksjeselskaper. Kurset gir også en kort oversikt over ulike finansieringsformer av selskaper. Flere av emnene som behandles i kurset befinner seg i grensesnittet mellom ulike rettsområder og en helhetsforståelse av rettsreglene er viktig for å forstå markedsaktørers adferd i kapitalmarkedene.

Kursets innhold

 1. Egenkapitaltransaksjoner
  • Kapitalforhøyelser (derunder offentlige emisjoner, prospektregler, børsnotering m.v.) og kapitalnedsettelser
  • Fusjon og fisjon (derunder børsrettslige regler i tilknytning til prospekt m.v., samt "cross-border" mergers). Her vil det også kunne være rom for å trekke grensesnittet mot regnskaps- og skatterettslige problemstillinger av særlig betydning for dette temaet
  • Særskilte egenkapitalinstrumenter og "hybrider" (derunder konvertible lån, ansvarlige lån, opsjoner, tegningsrettsaksjer og tegningsrettigheter
    
 2. Oppkjøp
  • Børsrettslige oppkjøpregler (flagging, tilbudsplikt, opplysningsplikt for selskapet m.v.)
  • Relevante selskapsrettslige regler ved oppkjøp (derunder forsvarstiltak, omsetnings- og stemmerettsbegrensninger, styrets funksjon og tvangsinnløsning)
    
 3. Finansiering
  • Kapitalformer - grupper av egenkapital, gjeld og hybrider
  • Oppkjøpsfinansiering
  • Konsernfinansiering

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.