-

Introduksjon

Senterledelse er et kurs, som retter seg inn mot studenter på bachelornivå innenfor Retail Management, men er også aktuelt for studenter innen økonomifag, markedsføring, og eiendomsmegling.

Det moderne kjøpesenter er i dag ikke bare et handlested for varer og tjenester, men i økende grad en sosial møteplass og arena for opplevelser. Som senterleder må du ikke bare kunne lage strategiplaner, men også fylle rollen som teatersjef og rådgiver for bydelsledere og kommuneplanleggere.

Senterledelse dreier seg om bl.a. økonomisk og kulturell verdiskaping på kjøpesentre, varemagasiner, handelsparker, stormarkeder, handelssentrum og andre typer handelsbaserte destinasjoner. Kjøpesentre spiller en stor og viktig rolle innenfor handelsnæringen. I 2016 var det 300 kjøpesentre i Norge med et salgsareal over 5000 kvm., og en samlet omsetning (ekskl. MVA) på 133 milliarder kroner fra i alt 10 400 leietakere (hovedsakelig butikker). Senterledelse er som fagområde viktig fordi verdiskapingen i slike formater er og bør være noe mer enn summen av verdiskapingen hos de enkelte leietakerne hvis disse hadde operert hver for seg. Strategisk Senterledelse blir også viktigere i årene fremover da flere byer og tettsteder sannsynligvis vil aktivt markedsføre seg og sitt handelstilbud bedre og mer koordinert gjennom å innføre type sentrumsledelse basert på lignende prinsipper som ved senterledelse.

Kurset er i stor grad basert på resultater fra nyere forskning innenfor en rekke fagfelt og bidrag fra gjesteforelesere fra bransjen.

Kursets innhold

Hovedinnholdet i kurset knyttes opp mot følgende temaer:

Omgivelser i endring
Dagens kjøpe- og andre sentre må tilpasse seg de grunnleggende endringer i handelslandskapet, demografi og handlevaner.

Det strategiske grunnlag for verdiskaping
Temaer vi tar opp her gjelder bla .kjøpesentre, by tettsted som handlesteder - hovedtyper og interessenter. Markedsføring og eiendomsforvaltning knyttet til sentre. Sentrumsledelse: Felles markedsføring av by og tettstedshandel. Markedsplanen som styringsverktøy for senterleder.

Senterledelse i praksis – Strategigjennomføring
Denne delen utgjør hoveddelen av Senterledelse. Her går vi igjennom de viktigste funksjonene som må ivaretas av en senterledelse, i første rekke markedsføring, leietakerforvaltning og internt samarbeid mellom leietakerne.

Revitalisering av eksisterende sentre
Endringer i sentrenes omgivelser krever kontinuerlig vurdering av balansen mellom nyhter og standardisering av eksisterende tilbud. Tema som vi tar opp er bl.a. nye utviklingsretninger og revitalisering av eksisterende sentre.

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.