-

Introduksjon

Kurset gir en innføring i de grunnleggende rettsreglene for opptreden på verdipapirmarkedene i Norge. Både handel med finansielle instrumenter, gjennomføring av transaksjoner og utøvelse av virksomhet med investeringstjenester har i de senere år blitt stadig mer inngående regulert av lover og regler. Regler av denne typen er for eksempel forbud mot innsidehandel, forbud mot markedsmanipulasjon, regler om flaggeplikt, tilbudsplikt og prospektregler. Dette er regler som det er nødvendig at markedsaktørene har kjennskap til for å kunne opptre som investor, utsteder av finansielle instrumenter, verdipapirforetak eller rådgivere til noen av disse gruppene. For verdipapirforetak gjelder det dessuten omfattende regler om blant annet konsesjonsplikt, kapitaldekningsregler, organisatoriske krav og krav til utøvelse av virksomheten (god forretningsskikk). Kurset skal gi studentene de nødvendige kunnskaper om de viktigste reglene for verdipapirmarkedet, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås.

Kursets innhold

I. GENERELT

 • Definisjoner og begreper
 • Oversikt over kapitalmarkedene og deres regulering

II. MARKEDSADFERDSREGLENE

 • Generelt om omsetning av finansielle instrumenter på kapitalmarkedene
 • Opplysningsplikter
 • Innsidehandel
 • Markedsmanipulasjon
 • God forretningsskikk

III. SELSKAPSTRANSAKSJONER

 • Emisjoner og plasseringer, derunder prospektreglene
 • Oppkjøp og fusjoner
 • Andre egenkapitaltransaksjoner

IV. VERDIPAPIRFORETAK

 • Oversikt over investeringstjenester
 • Konsesjonskrav
 • Virksomhetsregler
 • Organisatoriske krav

Forbehold

Dette er et utdrag fra den komplette kursbeskrivelsen for kurset. Dersom du er aktiv student på BI, kan du finne de komplette kursbeskrivelsene med informasjon om bl.a. læringsmål, læreprosess, pensum og eksamen på portal.bi.no. Vi tar forbehold om endringer i denne beskrivelsen.