-

Helseledelse­program ved BI får internasjonal anerkjennelse

20. mai 2019

Handelshøyskolen BIs masterprogram Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten får internasjonal anerkjennelse av European Foundation for Management Development (EFMD).

Programmet, som BI har utviklet i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS, er tildelt finaleplass i EFMDs prestisjefylte kåring, Excellence in Practice (EiP). I konkurranse med andre utdanningsinstitusjoner som utvikler skreddersydde programmer for privat og offentlig sektor, deltok BI med caset «National Health Leadership Programme Norway».

"Gratulerer til BI for viktig internasjonal anerkjennelse! Ledere i helse- og omsorgstjenesten må hver dag løse svært kompliserte oppgaver. Lederutdanningen på BI gir dem verktøyene. Skal vi gi innbyggerne gode helsetjenester er vi avhengig av godt lederskap i kommunene."

Bent Høie

Helseminister

Målet med programmet er å sette pasienter og brukere i sentrum og forbedre norsk primærhelsetjeneste. Politiske beslutninger gjøres «top-down», mens masterprogrammet er utviklet som et verktøy for «bottom-up» omstilling i helse-Norge, der deltakerne tar med seg et reelt forbedringsprosjekt som skal planlegges og gjennomføres. Hittil har over 230 endringsprosjekter blitt gjennomført fra Hammerfest i nord til Lista i sør.

- Vi er veldig stolt av at BI har tatt en så markant rolle i å endre og forbedre helse-Norge gjennom desentraliserte innovasjonsprosjekter. Ambisjonen er ikke bare å øke antallet prosjekter de neste årene, men å videreutvikle prosesser for økt impact av hvert prosjekt, sier Amir Sasson, prorektor for innovasjon og outreach ved Handelshøyskolen BI.

Helseledelseprogrammet ledes av førsteamanuensis Thomas Hoholm og Bjørn Erik Mørk og førstelektor Werner Christie ved institutt for strategi og entreprenørskap ved BI. Programmet er tverrfaglig med bidrag fra Institutt for ledelse og organisasjon og Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi, i tillegg til eksterne spesialister.

Konkurransen er en arena for å vise frem best practice-samspill mellom akademia og næringsliv eller offentlig sektor. Hvert år har EFMDs 900 medlemmer mulighet til å sende inn bidrag til konkurransen. Disse blir vurdert av en jury bestående av 28 ledere fra ulike sektorer, og bedømt ut ifra hvilke løsninger som demonstrerer en sterk forretningsmessig innvirkning for oppdragsgiver, god programstyring og operativ fortreffelighet.

BI har også tidligere (2017) utmerket seg i kåringen med ledelsesprogrammer for Forsvaret og Nortura.

Om EFMD

EFMD representerer et av de største internasjonale nettverkene innen lederutvikling i verden, og er et viktig forum for informasjon, forskning, nettverksbygging og debatt om beste praksis i lederutdanning. I tillegg er det et anerkjent akkrediteringsorgan for kvalitets- og konsekvensvurdering i ledelse, som forvalter den internasjonale kvalitetsakkrediteringen med navnet Equis. BI har hatt EQUIS akkreditering siden 1999, og var blant de første som oppnådde denne statusen.

;
Du kan også se alle nyheter her.