Om BI

Varsling av trakassering og utilbørlig oppførsel

BI er ansvarlig for at studentene har et forsvarlig læringsmiljø og at ansatte har et godt arbeidsmiljø.

BI har nulltoleranse for mobbing og trakassering, det være seg på arbeidsplassen eller i læringsmiljøet. Det er den enkeltes plikt å si ifra og medvirke til å skape et sunt og godt miljø.

Hva er mobbing og trakassering?

Det er mobbing/trakassering når en person gjentatte ganger og over tid utsettes for negative handlinger av en eller flere personer, uten klare å forsvare seg (jf. Arbeidstilsynet).

Mobbing/trakassering dreier seg ikke om enkeltstående konflikter. Mobbing/trakassering er ulovlig og skal ikke under noen omstendigheter tolereres.

Seksuell trakassering

Handelshøyskolen BI tolererer ikke at studenter eller ansatte utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering fra medstudent eller ansatt ved BI.

Hva er uønsket seksuell oppmerksomhet eller seksuell trakassering?
Uønsket seksuell oppmerksomhet/trakassering er et meget vidt begrep. Det kan være en skala av opplevelser med en seksuell undertone; fra enkeltstående bemerkninger til enden av skalaen der vedkommende føler seg systematisk seksuelt trakassert.

Den som opplever sin integritet krenket, bør ta det opp med den det gjelder, eller rådspørre andre om hendelsen(e). Hva som oppleves krenkende kan variere fra person til person.

I henhold til likestillingsloven § 8 er trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering forbudt. Med trakassering på grunn av kjønn menes handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Plikt til å si i fra

Studenter og ansatte skal medvirke til å skape et godt arbeidsmiljø. Både den som føler seg uriktig behandlet, og den som observerer slik atferd, har en plikt til å melde fra om dette.

BI har lagt til rette for at studenter og ansatte skal kunne varsle om mobbing eller annen trakassering på en direkte og åpen måte, samtidig med at saken behandles konfidensielt og i samråd med varsleren.

Hvem skal du kontakte?

Hvis du blir mobbet eller trakassert av en medstudent, kontakt:

eller med helsetjenesten i din studentskipnad: 

  • Oslo: Sio tlf.: 22 85 33 00
  • Bergen: Sammen tlf.: 55 54 45 00 
  • Stavanger: Sis tlf.: 51 83 33 00
  • Trondheim: Sit tlf.: 73 55 16 60

Hvis du blir mobbet eller trakassert av en BI ansatt, kontakt:

For andre typer klager, eksempelvis på undervisning, eksamen, fasiliteter osv. se siden for tilbakemelding og klage på våre innloggede sider.

På den sikre siden

sikresiden.no gis det forebyggende opplæring og råd om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Du må alltid selv vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.