-
Kurs masternivå

Anvendt økonomi for ledere: Globale perspektiver

I dette programmet lærer du hvordan du kan bruke økonomisk teori, historisk kunnskap og ulike typer data til å forstå og løse praktiske problemstillinger. Dette vil gi deg ferdigheter og kompetanse som styrker deg og din bedrift.

HVORFOR ANVENDT ØKONOMI FOR LEDERE: GLOBALE PERSPEKTIVER?

Utgangspunktet for dette programmet er å lære deg alt du trenger å vite om økonomi, på en praktisk måte. Derfor har vi plukket ut anvendbare tema fra fire forskjell økonomiske retninger, som tilsammen gir deg en bred innføring i det du bør vite om økonomi.

Resultatet er to program under tittelen «Anvendt økonomi for ledere». Programmene kan gjennomføres uavhengig av hverandre - der «Globale perspektiver» tilbys på høsten og «Bedrift og marked» tilbys på våren.

Her i "Anvendt økonomi for ledere: globale perspektiver" får du større forståelse for hvordan din virksomhet fungerer i en økonomisk historisk sammenheng.

Du vil se hvordan tidligere økonomiske beslutninger har påvirket dagens økonomi, og hvordan de samme prinsippene kan påvirke fremtidige økonomiske beslutninger.

Programmet hjelper deg også til å ta bedre økonomiske beslutninger i hverdagen. Dette inkluderer å forstå hvorfor priser, renter og valutakurser endrer seg og hvilken betydning dette har for deg og din virksomhet.

I tillegg vil du gjennom programmet jobbe med praktiske øvelser og case som skal utvikle dine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, slik at du kan skape større gjennomslag med den nye økonomikompetansen din.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som ønsker å øke din forståelse av økonomiske sammenhenger, uavhengig av tidligere erfaring. Dette vil styrke din konkurransekraft både der du jobber og i arbeidsmarkedet generelt.

"Kurset har gjort meg tryggere i mine avgjørelser knyttet til lønnsomhetsvurderinger, og er lagt opp på en slik måte at jeg fint kan videreføre det til min arbeidshverdag. Jeg har fått god innsikt i økonomiske problemstillinger i form av dagsaktuelle temaer. Ekstra spennende var det å få mer innsikt om miljøvennlige innvesteringer, som har gitt meg et bedre grunnlag for å vurdere fremtidige prosjekter. "

Julie Osland

Prosjektleder hos Adaptic Technology

"Dette kurset ga meg ny og anvendbar kunnskap om hvordan nasjonal og internasjonal økonomi påvirker en organisasjon og hverdagen vår, som jeg definitivt får bruk for på veien videre. Spennende forelesere, sylskarpt pensum med historisk perspektiv og nyttige diskusjoner holdt meg engasjert hele veien til mål. Anbefales!"

Denis Sapozhnikov

Manufacturing Quality Manager hos Remarkable

PROGRAMMETS SAMLINGER

I programmet kombineres samlinger med arbeid via digitale flater. I løpet av semesteret blir det fire samlinger som hver går over en dag. På disse kan du enten delta fysisk eller digitalt. Ut over dette vil undervisningen foregå via læringsplattform og videokonferanser.

  • Global økonomi handler om hvordan vi kan bedre vår levestandard. Vi ser på hvordan et lands resultater kan måles og sammenliknes med andre land. Du lærer å forstå hvordan økonomier fungerer nasjonalt og internasjonalt. Det handler om hvordan vi kan utnytte ressursene på en best mulig måte for oss og kommende generasjoner. Tiltak myndighetene setter i verk for å påvirke den økonomiske utviklingen, vil også diskuteres. Dette gjør at du i større grad kan skille ut argumenter som har grunnlag i økonomisk teori.
  • Økonomi i et historisk perspektiv handler om årsaker til at noen land er rike, mens andre er fattige. Du lærer om hvordan inntektsforskjeller har utviklet seg mellom land og innad i land. Utviklingen handler også om en økende grad av samhandling, integrasjon og gjensidig avhengighet mellom folk og stater. Diskusjoner dreier seg dessuten om hvordan det går med globaliseringsprosesser i fremtiden.

Fleksibelt undervisningsopplegg 

Oppgavene som deltakerne blir vurdert på etter endt program, utvikles fra start via innleveringer og tilbakemeldinger. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår. Alle oppgaver og tidspunkt for innlevering og tilbakemelding blir oppgitt ved programmets start slik at semesteret kan planlegges. Dermed får du kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen. Hensikten er at dette skal gjøre programmet fleksibelt, tilrettelagt og brukervennlig.

Video blir også benyttet ved introduksjon av nytt tema og i veiledningen. Vårt opplegg gjør at du ved programstart får oversikt over den totale arbeidsmengden og kan planlegge ditt studieår.

Fagansvarlig presenterer programmet

GENERELT OM ANVENDT ØKONOMI FOR LEDERE

God kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb. Anvendt økonomi for ledere er utviklet for deg som ønsker mer kompetanse og tyngde innen et fagområde som berører alt en organisasjon utfører. Du vil få innsikt og kunnskap som gir deg større gjennomslagskraft i ditt daglige arbeid.

Vi har plukket ut nyttig og anvendbar kunnskap innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie, og presenterer disse i et pedagogisk opplegg som gjør at du utnytter dine erfaringer, opplever et god læringsmiljø og føler mestring.

Forelesere

Espen Ekberg er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Som sosiolog og historiker har han forsket på og skrevet mye om norsk skipsfart, finanssektoren og varehandel. Han har også publisert flere internasjonale fagartikler og utgitt flere bøker, blant annet om historien til Storebrand og forsikringsbransjen.

Anders Tveit er førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Som tidligere pedagogisk leder på BI var han involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab, og som forsker har han blant annet fokusert på gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har også bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte.

Praktisk informasjon

Utsagn fra tidligere studenter

"Dette har vært et lærerikt og omfattende program. Undervisningen har vært variert og spennende. Selv om de forskjellige fagene vi har hatt er ulike så går de delvis over i hverandre. Jo lenger vi kom i programmet, jo morsommere ble det å se at jeg klarte å se sammenhenger jeg ikke før har tenkt over."

"I jobbsammenheng er det spesielt to nyttige ting som har slått meg: For det første gir det litt mer forståelse i møte med både økonomiavdelingen og konsulentselskaper, når du skjønner bakgrunnen for beregninger og budsjettoppsett på en mer utdypende måte enn før. Jeg har opparbeidet meg kompetanse til å stille vettuge spørsmål når jeg ikke skjønner, og be om utdypninger når det trengs. For det andre er det nyttig å kunne litt av det økonomiske «stammespråket»."

"Jeg føler jeg sitter igjen med en meget bred faglig grunnmur som jeg tidligere ikke bare hadde hull i, men som jeg i enkelte tilfeller ikke engang visste eksisterte."

"Anvendt økonomi og ledelse har vært utviklende for meg som person og som arbeidstaker. Jeg kan nå med større faglig trygghet ta beslutninger i arbeidslivet og diskutere økonomiske problemstillinger på en helt annen måte enn før. Programmet gir et godt «totalbilde» av økonomien."

"Jeg ser på dette kurset som en helhetlig utdanning."

"Jeg har i flere år hatt en lederstilling med økonomiansvar. Jeg har likevel følt behov for en dypere økonomiforståelse og valgte derfor dette programmet. Konklusjonen etter gjennomført er at det har vært veldig spennende og jeg har lært enormt mye."

"Jeg har jobbet med bedriftsøkonomi i flere år, men har savnet en dypere forståelse av hvilken økonomiske mekanismer som påvirker de interne beslutninger, samt å være mer i forkant av endringer for å kunne anbefale bedre beslutninger. Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper."

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 13.09
2. samling: 11.10
3. samling: 01.11
4. samling: 22.11

Stavanger: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 14.09
2. samling: 12.10
3. samling: 02.11
4. samling: 23.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.