Kurs masternivå

Anvendt økonomi for ledere: Globale perspektiver

I dette programmet utvikler du ny kompetanse innen nasjonal og internasjonal økonomi, økonomisk historie, bærekraft og globalisering. Programmets pedagogiske opplegg gjør at du utnytter dine erfaringer og føler mestring.

HVORFOR ANVENDT ØKONOMI FOR LEDERE: GLOBALE PERSPEKTIVER?

Hvordan kan du ved hjelp av økonomiske prinsipper diskutere aktuelle internasjonale problemstillinger? Hvorfor endrer priser, renter og valutakurser seg og hvilken betydning har det for din bedrift? Hvorfor er noen land rike og andre fattige? Hvordan vokste dagens globale økonomi fram – og hva kan skje med den i framtiden?

Dette er eksempler på problemstillinger som drøftes i programmet. Du lærer om hvordan du kan bruke økonomisk teori til å analysere og skape verdi for din organisasjon. Dessuten utvikler du dine økonomiske kommunikasjonsevner slik at du får større gjennomslagskraft.

Programmet er ett av to under tittelen «Anvendt økonomi for ledere». Programmene kan gjennomføres uavhengig av hverandre. «Globale perspektiver» tilbys på høsten, mens det andre programmet, «Bedrift og marked» tilbys på våren.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer både for deg som ønsker en innføring, og for deg som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomi.

"Fra et bærekraftsperspektiv har programmet gitt meg en dypere innsikt i hvordan økonomisk historie og utvikling henger sammen med klimakrisen og ulikhetene i dagens samfunn. Modulen har også gitt meg en ny trygghet med tanke på å argumentere ovenfor beslutningstakere i bedrifter om hvorfor og hvordan bærekraftsarbeid er lønnsomt."

Ida Berre, tidligere student Anvendt økonomi for ledere

Leder, Sagene Frisklivssentral

GENERELT OM ANVENDT ØKONOMI FOR LEDERE

God kunnskap om økonomi er viktig for alle, uavhengig av fagfelt og jobb. Anvendt økonomi for ledere er utviklet for deg som ønsker mer kompetanse og tyngde innen et fagområde som berører alt en organisasjon utfører. Du vil få innsikt og kunnskap som gir deg større gjennomslagskraft i ditt daglige arbeid.

Vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie og presenterer disse i et pedagogisk opplegg som gjør at du utnytter dine erfaringer, opplever et god læringsmiljø og føler mestring.

Video

Hvorfor velge Anvendt økonomi

PROGRAMMETS SAMLINGER

I programmet kombineres samlinger med arbeid via digitale flater. I løpet av semesteret blir det fire samlinger som hver går over en dag. På disse kan du enten delta fysisk eller digitalt. Ut over dette vil undervisningen foregå via læringsplattform og videokonferanser.

  • Global økonomi handler om hvordan vi kan bedre vår levestandard. Vi ser på hvordan et lands resultater kan måles og sammenliknes med andre land. Du lærer å forstå hvordan økonomier fungerer nasjonalt og internasjonalt. Det handler om hvordan vi kan utnytte ressursene på en best mulig måte for oss og kommende generasjoner. Tiltak myndighetene setter i verk for å påvirke den økonomiske utviklingen, vil også diskuteres. Dette gjør at du i større grad kan skille ut argumenter som har grunnlag i økonomisk teori.
  • Økonomi i et historisk perspektiv handler om årsaker til at noen land er rike mens andre er fattige. Du lærer om hvordan inntektsforskjeller har utviklet seg mellom land og innad i land. Utviklingen handler også om økende grad av samhandling, integrasjon og gjensidig avhengige mellom folk og stater. Diskusjoner dreier seg om dessuten om hvordan det går med globaliseringsprosesser i fremtiden.

Fleksibelt undervisningsopplegg 

Oppgavene som deltakerne blir vurdert på etter endt program, utvikles fra start via innleveringer og tilbakemeldinger. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår. Alle oppgaver og tidspunkt for innlevering og tilbakemelding blir oppgitt ved programmets start slik at semesteret kan planlegges. Dermed får du kontinuitet i læringsprosessen og unngår stort arbeidspress før eksamen. Hensikten er at dette skal gjøre programmet fleksibelt, tilrettelagt og brukervennlig.

Video blir også benyttet ved introduksjon av nytt tema og i veiledningen. Vårt opplegg gjør at du ved programstart får oversikt over den totale arbeidsmengden og kan planlegge ditt studieår.

Forelesere

Anders Tveit er førstelektor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Som tidligere pedagogisk leder på BI var han involvert i oppstarten av skolens kompetansesenter LearningLab, og som forsker har han blant annet fokusert på gamification og bruk av rollespill i undervisningen. Han har også bred erfaring som pedagogisk veileder av faglig ansatte.

Espen Ekberg er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring. Som sosiolog og historiker har han forsket på og skrevet mye om norsk skipsfart, finanssektoren og varehandel. Han har også publisert flere internasjonale fagartikler og utgitt flere bøker, blant annet om historien til Storebrand og forsikringsbransjen.

Praktisk informasjon

"Til tross for tidligere utdannelse innen samme fagområde så har programmet gitt meg et solid faglig løft. Læringsmetodene gjorde at vi kunne diskutere emnene på en helt ny måte og læringen var svært dagsaktuell. I NAV produserer vi en rekke viktige rapporter, og dette programmet har gitt meg et nytt blikk og forståelse for de samfunnsaktuelle temaene vi undersøker."

Terje Johnsen, tidligere student Anvendt økonomi for ledere

Seniorrådgiver, NAV Agder

Utsagn fra tidligere studenter

"Dette har vært et lærerikt og omfattende program. Undervisningen har vært variert og spennende. Selv om de forskjellige fagene vi har hatt er ulike så går de delvis over i hverandre. Jo lenger vi kom i programmet, jo morsommere ble det å se at jeg klarte å se sammenhenger jeg ikke før har tenkt over."

"I jobbsammenheng er det spesielt to nyttige ting som har slått meg: For det første gir det litt mer forståelse i møte med både økonomiavdelingen og konsulentselskaper, når du skjønner bakgrunnen for beregninger og budsjettoppsett på en mer utdypende måte enn før. Jeg har opparbeidet meg kompetanse til å stille vettuge spørsmål når jeg ikke skjønner, og be om utdypninger når det trengs. For det andre er det nyttig å kunne litt av det økonomiske «stammespråket»."

"Jeg føler jeg sitter igjen med en meget bred faglig grunnmur som jeg tidligere ikke bare hadde hull i, men som jeg i enkelte tilfeller ikke engang visste eksisterte."

"Anvendt økonomi og ledelse har vært utviklende for meg som person og som arbeidstaker. Jeg kan nå med større faglig trygghet ta beslutninger i arbeidslivet og diskutere økonomiske problemstillinger på en helt annen måte enn før. Programmet gir et godt «totalbilde» av økonomien."

"Jeg ser på dette kurset som en helhetlig utdanning."

"Jeg har i flere år hatt en lederstilling med økonomiansvar. Jeg har likevel følt behov for en dypere økonomiforståelse og valgte derfor dette programmet. Konklusjonen etter gjennomført er at det har vært veldig spennende og jeg har lært enormt mye."

"Jeg har jobbet med bedriftsøkonomi i flere år, men har savnet en dypere forståelse av hvilken økonomiske mekanismer som påvirker de interne beslutninger, samt å være mer i forkant av endringer for å kunne anbefale bedre beslutninger. Mitt mål med programmet har vært å øke denne kompetansen. Studiet har vært lærerikt, og gitt meg en høyere anvendbar kompetanse innenfor fagområdene samt gjort meg i bedre stand til å kommunisere økonomiske begreper."

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021
Samling 1: 15. september 
Samling 2: 13. oktober 
Samling 3: 03. november 
Samling 4: 24. november 

Alle dager fra kl. 09.00-15.30.

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.