Forskningssenter

Senter for byggenæringen

BIs Senter for byggenæringen skal være et kompetansesenter for den norske bygg-, anlegg-og eiendomsnæringen (BAE), og et kontaktpunkt mellom BI og BAE-næringen.

Senterets målsetning er å utvikle forskningsbasert kunnskap som skal styrke og støtte BAE-næringens arbeid med å skape forbedring og øke verdiskapingen. I samarbeid med næringen selv og andre forskningspartnere i inn- og utland, skal senteret bidra med følgende:

 • Belyse BAE-næringens samfunns- og næringsøkonomiske betydning
 • Forskning på effektive prosesser
 • Utdanning og kompetanseutvikling
 • Kunnskapsformidling og nettverksbygging
 • Torsdag 10. Oktober 2019 -

  Store utfordringer krever samarbeid på kryss og tvers

  Prof. Ragnhild Kvålshaugen holdt et innlegg på Lederens verktøykasse på BI 4. oktober, der hun reflekterte over spørsmålet: Hvordan organiserer vi best for å løse komplekse utfordringer, og hva…

 • Tirsdag 2. Juli 2019 -

  Problemet er løsningen

  Styringsgruppa for BAE-programmet, der BIs senter for byggenæringen er representert reiser debatt om hva næringen skal fokusere på i en ny artikkel på bygg.no

 • Torsdag 28. Mars 2019 -

  Bygg 21 rapporter

  Bygg 21 overleverte de tre siste rapportene fra arbeidsgruppene til departementet, 18. mars. Ragnhild Kvålshaugen ved byggsenteret på BI har deltatt i gruppen som har arbeidet med samhandling. De…

Hovedkontakter

Hva vi gjør

 • Forskning

Senter for byggenæringen forsker på temaer innen handelshøyskolefagene. Denne forskningen fokuserer på verdiskaping og effektivisering av prosesser, og særlig på samhandling,  organisering og endringsprosesser samt innovasjon. I tråd med utviklingen i næringen og samfunnet generelt, står digitalisering sentralt i denne forskningen. Senteret har per i dag to post doktor stipendiater og fire PhD stipendiater som forsker på temaer som digitalisering, samhandling, endring og IPD.

BI og senteret er med i flere prosjekter, deriblant SFI Klima2050 - om klimatilpasning av bygg og infrastruktur og DigiBuild i regi Backe.

BI har også et gaveprofessorat i effektive byggeprosesser, som innehas av professor Ragnhild Kvålshaugen. Professoratet er finansiert av Statsbygg, Multiconsult, Backegruppen og GK, og varer ut 2019.

 • Utdanning

Forskningen danner grunnlag for utvikling av kurs og programmer rettet mot BAE-næringen. Resultatene brukes også i form av litteratur og caser i BIs øvrige utdanningsprogram, både på lederprogrammer og heltidsprogrammer. Flere masterstudenter skriver oppgaven sin med fokus på næringen. Senteret tilbyr etter etterspørsel ulike lederprogrammer for næringen.

 • Formidling og nettverk

Publikasjoner i internasjonale tidskrifter og i BIs forskningsrapportserie er en av flere former for leveranser fra senteret. Senteret publiserer i både byggjournaler og i generelle ledelsesjournaler. Andre formidlingsarenaer inkluderer senterets egne seminarer og næringens ulike arrangementer, deriblant de årlige Byggedagene.

Senteret er sekretariat for Lean Construction Norge (LC-NO), medlem og representert i styringsgruppen i BAE-programmet i Prosjekt Norge og partner i Construction City klyngen

Øvrige faglige og forskere knyttet til aktiviteter ved senteret

 • Anna Swärd, Førsteamanuensis og forsker på Quality and Learning in Construction Production (QLCP) og relasjonell koordinering
 • Torger Reve, Professor emeritus og deltaker i verdiskapingsstudien
 • Sebastiano Lombardo, Førsteamenuensis II og kompetanserådgiver i Catenda
 • Ragnvald Sannes, Førstelektor og deltaker i Digibuild
 • Renate Kratochvil, Post doktor Digibuild
 • Marius Andersson, PhD om digitalisering
 • Petrine Djupvik Flaa, PhD om digitalisering
 • Anne Kokkonen, Post doktor Klima 2050
 • Lise-Lotte Seljom, Vitenskapelig assistent Klima 2050
 • Daniel Massie, PhD om relasjonell kompetanse og samhandling
 • Anna Knorr, PhD om IPD og samhandling
Aktiviteter

Kalender