Forskningssenter

Senter for helseledelse

Dette senteret ble opprettet i 2015 for å forske på ledelse innenfor helsesektoren.

Senter for helseledelse ved Handelshøyskolen BI er et tverrfaglig forskningssenter med en klar ambisjon om å bidra til utvikling av helse- og omsorgssektoren.

Dette gjør vi gjennom utvikling og formidling av kunnskap relatert til ledelse, organisering og økonomi.

Vi tar sektorens samfunnsmessige rolle, og dens spesifikke og sammensatte sett av praksiser, kontekster og rammebetingelser på alvor. Senteret skal utvikle gode arenaer for samhandling med sektoren, og bidra til utvikling av gode og relevante forsknings- og utdanningsprogram.

Thomas Hoholm

Førsteamanuensis Institutt for strategi og entreprenørskap +4746410619

Kontakt

Handelshøyskolen BI
Nydalsveien 37
0484 Oslo

Sentralbord: 46 41 00 00

Blogg: Thomas Hoholm om helseledelse

Forskning

Handelshøyskolen BI har lang erfaring med forskning og utdanning i helsesektoren. Som basis for senter for helseledelse har vi siden 2011 bygget opp et betydelig og langsiktig forskningsarbeid med studier av innovasjon og organisering i helsesektoren. I nært samarbeid med Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus, Akershus Universitetssykehus, Oslo kommune og Skedsmo kommune, har vi fått støtte fra Norges Forskningsråd til en serie forskningsprosjekter. Et særlig fokus ligger på studier av teknologidrevet og reformdrevet endring og innovasjon innen spesialisert medisinsk teknologi, og innen samhandling mellom sykehus og kommunale tjenester. I tillegg til dette har det vært gjennomført studier relatert til helsesektoren innen en rekke andre fagområder på BI: samfunnsøkonomi, markedsføring, strategi, offentlig styring, og ledelse og organisasjon.

Nylig fikk Oslo Universitetssykehus tildelt midler til et «senter for forskningsdrevet innovasjon» (SFI), Centre for Connected Care (C3), som skal bidra til å drive fram, teste og ta i bruk pasientsentriske løsninger i helsesektoren. BI er forskningspartner, sammen med Universitetet i Oslo, Arkitekthøyskolen og Akershus Universitetssykehus. Andre partnere er f.eks. Siemens, Telenor Objects, Dignio, Oslo Medtech, Larvik kommune og Oslo kommune.

Internasjonalt har BI etablert forskningssamarbeid innen ledelse og organisering i helse med forskningsmiljø ved blant annet Chalmers universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen i Stockholm, Syddanske Universitet, Manchester Business School og Warwick Business School.

Utdanning

På utdanningssiden har BI levert skreddersydde og åpne programmer for helse- og omsorgssektoren gjennom lang tid. BI vant i mars 2015 Helsedirektoratets anbudskonkurranse om et treårig pilotprogram for å utvikle og levere et masterprogram i helseledelse. Oppstart med to klasser (Oslo + Bergen/Stavanger) sammenfalt i tid med oppstart av senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI C3) høsten 2015. BI Nettstudier har i en årrekke kjørt et grunnstudium i helseledelse (ved Geir Lahnstein), samt en fordypning i helsetjenestens rammebetingelser (ved Thomas Hoholm).

Ledelse av senteret

Senter for helseledelse ledes av Thomas Hoholm og Werner Christie. En referansegruppe med tung forankring i ulike deler av sektoren er under etablering. Gruppen forskere som deltar i senteret besitter samlet sett betydelig faglig, praktisk og politisk erfaring og kompetanse relatert til helsesektoren, og vil derved kunne sørge for høy forskningsmessig kvalitet kombinert med høy relevans, samt tett dialog med sentrale aktører i sektoren. Videre har gruppen en bred faglig plattform (medisin, organisasjon, innovasjon, strategi, markedsføring, økonomi) som skal danne basis for utvikling av samarbeid på tvers av BIs relevante fagmiljø.