Masterstudier

Skatte- og avgiftsrett

Handelshøyskolen BI tilbyr i samarbeid med Skatteetaten en Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett.

Handelshøyskolen BI tilbyr Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett. Studiet gjennomføres på deltid slik at det kan kombineres med jobb. Spesialiseringen tilbyr undervisning med mange av Norges fremste ressurspersoner, samt ledende internasjonale fagfolk.

STUDIETS INNHOLD 

Studiet legger vekt på dybdeforståelse av problemstillinger som særlig utfordrer skattepraktikeren i hverdagen. Sentralt står omstruktureringer, finansielle instrumenter, internasjonale transaksjoner og internprising. Regnskapsforståelse, verdsettelse og bred innsikt i den forretningsmessige tenkning som ligger bak næringslivets disposisjoner er viktige elementer i studiet. Hovedvekt legges på selskaps- og næringsbeskatning, ikke personbeskatning.

Det tilbys i alt syv moduler som inngår i en tre års syklus. Modulene kan tas enkeltvis.

Se hvilke kurs som inngår i spesialiseringen:

Mennesker rundt et bord med grafer
Mennesker rundt et bord med grafer

Vår 2022

Internprising

Inngående kunnskap om transaksjoner mellom nærstående parter og detaljert kunnskap om de ulike internprisingsmetodene.

To kvinner som peker på en skjerm
To kvinner som peker på en skjerm

Vår 2023

Skatteprosess

Detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen.

Kvinne i dress ser inn i kamera i kontorlokale

Merverdiavgift II Problemstillinger i merverdiavgiftsretten med vekt på internasjonale saksforhold.

Transaksjoner og omorganiseringer Forståelse og håndtering av kompliserte skattespørsmål ved omorganisering.

Mann foran en pc med grafer
Mann foran en pc med grafer

Høst 2022

Selskaps- og næringsbeskatning

Detaljert kunnskap om samspillet mellom skatt, regnskap og verdsettelse.

Mann i dress som går gjennom datasenter
Mann i dress som går gjennom datasenter

Høst 2023

Merverdiavgift I - grunnleggende emner og EU MVA

Innsikt i hovedprinsipper i merverdiavgiftsloven og forholdet mellom norske regler og EUs merverdiavgiftsrett.

Konturene av mennesker foran et verdenskart med lysende punkter
Konturene av mennesker foran et verdenskart med lysende punkter

Høst 2024

Internasjonal skatterett

Grundig kjennskap til oppbygging av skatteavtalene og norsk skattelovgivnings regler om internasjonale forhold.

"Høy kvalitet på forelesere og gode nettverksmuligheter – en kombinasjon som har gitt meg verdifull ny kompetanse. Og som jeg har daglig nytte av i min jobb som ansvarlig for skatt og selskapsstruktur."

Jørn Gulbrandsen

Vice President, Fred Olsen & Co.

"Programmet har dyktige forelesere fra inn- og utland, som har delt verdifull kunnskap om flere viktige fagområder innen skatte- og avgiftsrett. Dette er kunnskap som jeg har stor nytte av i mitt daglige arbeid i Skatteetaten."

Katrine Fredriksen

Seniorrådgiver, Skatteetaten

"Masterstudiet har vært lærerikt og relevant for meg i jobben. Foreleserne holder et meget høyt nivå og jeg har fått mye ut av samlingene, både i form av læring og motivasjon. "

Hans Ivar Syljuåsen

Seniorrådgiver Skatt øst, Kontroll og rettsanvendelse, Internasjonal seksjon

NETTVERKSBYGGING

De tre årene med deltidsstudier på Master of Management i skatte- og avgiftsrett representerer et enestående møtested for nettverksbygging og dialog mellom praktikere fra offentlig forvaltning og privat sektor. Undervisningen vektlegger sammenhengen mellom fagområdene skatt, avgift, innfordring, regnskap, revisjon og kontrollutfordringer.

Studiet har mange deltakere fra Skatteetaten og flere fra privat sektor og andre offentlige organer.

UNIKT STUDIUM

Norge har ikke tidligere hatt et så omfattende og videregående studietilbud i skatte- og avgiftsrett. I Høyere revisorstudium (Master i regnskap og revisjon) er det 90 undervisningstimer (slik studiet tilbys i dag ved Handelshøyskolen BI) skatte- og avgiftsrett. Master i skatte- og avgiftsrett er på 432 timers undervisning fordelt over tre år.

Praktisk informasjon

Oppbygging av mastergraden

Det tilbys i alt syv moduler som inngår i en tre års syklus. Modulene kan tas enkeltvis.

For å oppnå graden Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett må man ha gjennomført og bestått seks av syv moduler og oppnådd totalt 90 studiepoeng.

Studiet er videregående spesialstudium. Studiepoeng fra andre studier kan ikke overføres.

Det er ingen krav til i hvilken rekkefølge man tar modulene eller at modulene må tas innen et visst tidsrom. Handelshøyskolen BI kan imidlertid ikke garantere hvor lenge studiet opprettholdes.

Bakgrunn og eksamensinformasjon

Alle moduler forutsetter grunnleggende kunnskap og praktisk erfaring fra skatte- og avgiftsrett. Modul 1-4 evalueres med skriftlig eksamen og prosjektoppgave. Modul 5-6 avsluttes med skriftlig eksamen for hver av modulene, samt en samlende avsluttende prosjektoppgave for begge modulene. Dette må være fullført og bestått for å oppnå graden Executive Master of Management med spesialisering i skatte- og avgiftsrett.