-

Forskningsrådet har bevilget støtte 8,5 mill. kr til et prosjekt der forskere fra Handelshøyskolen BI, Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo skal finne svar på hvordan ny kunnskap kan overføres til bedre behandling.

BI FORSKNING: Innovasjon i offentlig sektor

For første gang bevilger Forskningsrådet støtte til innovasjonsprosjekter i offentlige virksomheter. Dette er en støtteform som tidligere har vært forbeholdt næringslivet.

Forskningsrådet ønsker gjennom sin nye støtteordning, Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, å bidra til tettere samarbeid mellom forskningsmiljøer, offentlig sektor og næringsliv.

Forskningsrådets to første Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor skal bidra til bedre IKT-løsninger i helsevesenet.

- Vi står overfor store samfunns-utfordringer, særlig innenfor helse- og velferdssektorene. Ny kunnskap, innovativ organisering og utvikling av nye tjenester, teknologi og behandlingsformer er helt nødvendig for å møte en større belastning på våre offentlige tjenester, sier Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.

Fra kunnskap til praksis

Handelshøyskolen BI er kunnskapspartner på forskningsprosjektet ”Fra lokale gjennombrudd i kunnskap til integrasjon i medisinsk praksis”, som er et av de to prosjektene som nå får finansiell støtte fra Forskningsrådets satsing på innovasjon i offentlig sektor.

Forskere fra BI, Oslo Universitetssykehus og Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo skal finne ut hvordan det kan bli enklere å ta i bruk høyteknologiske prosedyrer ved norske sykehus. Prosjektet ledes av avdelingsoverlege Erik Fosse ved Oslo Universitetssykehus.

Forskerne tar utgangspunkt i en ny behandlingsform ved alvorlige hjertelidelser, Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI). Denne behandlingen kjennetegnes av at flere ulike teknologier brukes samtidig, blant annet kombinasjonen av bildeassistert behandling og kirurgi. Dette krever tverrfaglige team.

Målet med forskningsprosjektet, er at ny teknologi tas i bruk på en måte som sikrer god samhandling mellom ulike eksperter til beste for pasientene. Tilnærmingen som utvikles på dette området, skal i neste omgang kunne anvendes på andre, tilsvarende høyteknologiske medisinske prosedyrer.

Ledelse av innovasjon

Forskerteamet fra Handelshøyskolen BI består av professor Håkan Håkansson, førsteamanuensis Per Ingvar Olsen og postdoktor Thomas Hoholm i tillegg til doktorgradsstipendiater. BIs andel av prosjektet utgjør 2,85 mill. kroner.

BIs forskere skal bidra til å utvikle indikatorer og forståelse for hvordan vi best kan lede og evaluere innovasjon i helsesektoren. Et av de sentrale temaene vil være å utvikle modeller for hvordan forskning kan bli overføres til vellykkede innovasjoner.

Prosjektet vil ta utgangspunkt i praksis på klinikken, og særlig se på samspill og konflikter mellom ny teknologi og etablert praksis. Studien gjennomføres som feltarbeid og vil i hovedsak basere seg på kvalitative forskningsmetoder med observasjon og intervjuer kombinert med dokumentanalyser.

Prosjektet finansieres gjennom Forskningsrådets Store program for Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT – VERDIKT.

 

Kommentarer

Du kan også se alle nyheter her.
BI Business Review

Nyhetsbrev

Meld deg på for oppdaterte nyheter fra BI Business Review!

Meld på